USLOVI:

Sledeći uslovi (u daljem tekstu: „Uslovi“) primenjuju se na ovaj veb-sajt (u daljem tekstu: „https://upps.org.rs/“). Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove. Ako koristite ovaj Veb-sajt, ovi Uslovi će automatski važiti za Vas i na ovaj način se slažete i obavezujete da će ovi Uslovi za Vas biti obavezni. Ako se ne slažete da ovi Uslovi za Vas budu obavezni, nemojte pristupati ovom Veb-sajtu, nemojte ga koristiti niti posećivati.
Kako bismo olakšali čitanje ovih uslova korišćenja, koristimo nekoliko definicija. Termini koje ovde koristimo: „UPPS“ (Udruženje prevodilačkih preduzeća Srbije), „SATC“ (Serbian Association of Translation Companies) ili „mi“, „nas/nama“ i „naš“ odnose se na upps.org.rs. UPPS/SATC je vlasnik ovog Veb-sajta i upravlja njime. Svako upućivanje na „Vas“ i „Vaše“ odnosi se na Vas, korisnika ili posetioca ovog Veb-sajta.
Osim ako nije drugačije navedeno, sadržaj ovog Veb-sajta obuhvata, između ostalog, sve informacije, tekstove, članke, podatke, slike, prikaze ekrana, oznake, internet stranice, zaštitne znakove, komercijalne nazive, oznake usluga, logotipe, nazive internet domena, prava na dizajn, moralna prava, prava na bazu podataka, znanje i iskustvo (know-how), informacije o tržištu ili drugi materijal bez obzira na to da li je registrovan ili ne (pod zajedničkim nazivom: „Materijal“) a koji poseduje, za koji ima licencu ili koji obezbeđuje UPPS/SATC i koji podleže zaštiti autorskih prava i na koji se odnosi zaštitni znak, oznaka usluge, vizuelni identitet, patent, baza podataka i druga sadašnja i buduća prava intelektualne svojine i prava slična pravima intelektualne svojine koja trenutno važe za Materijal ili u vezi sa njim prema važećim zakonima.
Materijal se ne sme kopirati, prikazivati, dostavljati, preuzimati sa interneta, licencirati, menjati, objavljivati, ponovo postavljati na internet, umnožavati, ponovo koristiti, prodavati, slati, prevoditi na druge jezike ili koristiti da bi se napravile reprodukcije, osim na način predviđen ovim Uslovima. Dajemo Vam ograničenu, opozivu, neisključivu licencu za pristup i korišćenje ovog Veb-sajta u privatne i nekomercijalne svrhe u skladu sa ovim Uslovima.

Kada pristupite ovom Veb-sajtu, pristajete da Vaše lične podatke prikupljamo, koristimo i čuvamo na način koji je opisan u Politici privatnosti navedenoj pri kraju teksta ovih Uslova.

Moguće je da ovaj Veb-sajt u bilo kom trenutku ne bude dostupan bez prethodnog obaveštenja ili naše odgovornosti, odnosno odgovornosti trećeg lica, i to zbog održavanja, kvara hardvera ili softvera računara ili iz nekog drugog razloga, što može da dovede do oštećenja Vašeg sistema ili da ugrozi Vaš rad. Vi imate isključivu odgovornost da obezbedite da informacije ili sadržaj koje preuzmete sa ovog Veb-sajta ne sadrže virus, crva, trojanskog konja ili neki drugi softverski kôd ili potprogram projektovan da onemogući, izbriše, ugrozi ili na neki drugi način ošteti Vaš sistem, softver ili podatke. Osim ukoliko Vam nije drugačije rečeno, nakon raskida ugovora, (a) prava i licence koje su Vam date prema ovim Uslovima prestaće da važe; (b) morate da prestanete da koristite ovaj Veb-sajt.
Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo, izmenimo, dodamo ili izbrišemo neki deo ovih Uslova, bez prethodnog obaveštenja. Molimo Vas da periodično pregledate ove Uslove da biste videli da li ima promena. Ako nastavite da koristite ovaj Veb-sajt, to će značiti da prihvatate promenu ili brisanje nekih delova.
Kada su u pitanju takmičenja, izvlačenja ili dodele nagrada na ovom Veb-sajtu, svi pobednici će biti određeni u skladu sa pravilima i uputstvima datim na ovom Veb-sajtu. Nijedna nagrada za pobednike se ne može zameniti, preneti na drugo lice, niti se umesto nje može dobiti novac, a o svim nagradama odlučuje isključivo UPPS/SATC. UPPS/SATC ne snosi nikakvu odgovornost za pitanja u vezi sa tehničkom greškom, tehničkim kvarom, kvarom hardvera ili softvera, bilo kojom vrstom kvara mreže ili servera. Odluka UPPS/SATC o bilo kom aspektu takmičenja je konačna i obavezujuća i neće biti predmet dalje prepiske.
Ovi Uslovi uređuju se i tumače u skladu sa zakonima koji su trenutno na snazi u Srbiji. Svi sporovi koji nastanu na osnovu ovih Uslova ili u vezi s njima rešavaju se arbitražom pred nadležnim organima u Srbiji. Arbitraža se sprovodi u skladu sa odredbama navedenim u pravilima o arbitraži. Potvrđujete da svako kršenje ovih Uslova može da nanese nepopravljivu štetu UPPS-u/SATC-u i da u slučaju takvog kršenja UPPS/SATC, uz sva pravna sredstva, ima pravo i na sudsku zabranu, naloženo izvršenje ugovora ili neku drugu pravičnu zaštitu radi sprečavanja trajnog kršenja ovih Uslova. Ovi Uslovi predstavljaju celokupni sporazum između Vas i UPPS/SATC u vezi sa predmetom ovog dokumenta i zamenjuju sve prethodne ili trenutno važeće dogovore ili sporazume, u pisanom ili usmenom obliku, u vezi sa predmetom ovog dokumenta. Svako odricanje od neke odredbe iz ovih Uslova postaće važeće samo ako je u pisanom obliku i potpisano od strane UPPS/SATC. Ako nadležni sud smatra da je neka odredba iz ovih Uslova nezakonita ili ništava, sve ostale odredbe iz ovih Uslova ostaju u potpunosti na snazi i proizvode pravno dejstvo bez obzira na to.
Politika privatnosti:
Mi poštujemo Vašu privatnost. Trudimo se da zaštitimo privatnost korisnika našeg Veb-sajta. Ova Politika privatnosti govori o tome kako štitimo privatnost, kako prikupljamo Vaše podatke sa interneta i kako ih koristimo.
a) Vaši podaci
Kada koristite ili pristupate našem Veb-sajtu, možemo Vam tražiti lične podatke, u koje spadaju Vaše ime, godine, adresa, adresa elektronske pošte i druge informacije. Ove podatke koristimo da bismo Vam pružili informacije koje tražite ili da bismo odgovorili na Vaša pitanja.
Pored informacija koje nam dajete, možemo da prikupimo i informacije o Vama i Vašem korišćenju našeg Veb-sajta pomoću alatke za automatsko prikupljanje podataka. Ova alatka prikuplja određene standardne informacije o pristupu našem Veb-sajtu, kao što je tip Vašeg pretraživača, operativni sistem i jezik, vreme pristupa i adresa Internet protokola (IP). Ove informacije koristimo za statističke izveštaje i ne dovodimo ih u vezu sa konkretnim pojedincima.
Čuvamo Vaše podatke samo onoliko koliko je potrebno.
Od UPPS/SATC se takođe može tražiti da otkrije Vaše lične podatke da bi: (i) odgovorio na propisno odobrene zahteve za dostavljanje informacija upućene od strane policije ili organa vlasti; (ii) postupao u skladu sa zakonima, propisima, sudskim pozivima ili sudskim nalozima; (iii) pomogao u sprečavanju prevara; ili (iv) da bi zaštitio ličnu bezbednost zaposlenih UPPS/SATC, zastupnika trećih lica ili javnosti.
Ne razmenjujemo, ne iznajmljujemo i ne prodajemo Vaše podatke trećim licima u marketinške ili promotivne svrhe.
c) Tačnost Vaših podataka i Vaša prava
UPPS/SATC se trudi da Vaši lični podaci budu tačno evidentirani. Imate pravo da dobijete kopiju podataka koje imamo o Vama i/ili da nam tražite da ne obrađujemo Vaše podatke (ili da ne prosleđujemo Vaše podatke trećim licima). Ako želite da dobijete kopiju Vaših podataka ili ako želite da ispravimo netačne činjenice u tim podacima ili ako želite da ti podaci budu blokirani ili izbrisani iz naše evidencije, molimo Vas da nas kontaktirate putem adrese office@upps.org.rs ili da nam pošaljete elektronsku poštu na adresu navedenu u nastavku teksta.
d) Kako štitimo Vaše lične podatke?
UPPS/SATC će preduzeti sve razumne tehničke i organizacione mere da spreči gubitak, zloupotrebu, izmenu ili nezakonito otkrivanje podataka koje nam date. Od svakog trećeg lica, zastupnika ili predstavnika UPPS/SATC kome je potreban pristup Vašim podacima takođe će se tražiti da primeni razumne tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka.
Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima, molimo Vas da kontaktirate UPPS na broj telefona + 381 11 354 4702 ili putem elektronske pošte na office@upps.org.rs.

[ultimate_gdpr_policy_accept]