Članovi UPPS se obavezuju da se ponašaju u skladu sa ciljevima udruženja. Na spisku su navedene aktivnosti koje je svako preduzeće dužno da obavlja ili ne sme da obavlja kako bi poslovalo u skladu sa etičkim principima ove profesije i sa vrednostima UPPS.

Članovi udruženja su dužni da:

 • pružaju usluge koje su prihvatljivog kvaliteta za klijenta po ponuđenim cenama;
 • generalno pružaju usluge prihvatljivog kvaliteta za klijenta;
 • pružaju savete klijentu koji su u njihovom najboljem interesu;
 • angažuju samo kompetentne prevodioce za određene prevode;
 • adekvatno čuvaju poverljive podatake, štite poverljive podatke kako sadašnjih tako i bivših klijenata bez obelodanjivanja ili korišćenja tih podataka na štetu klijenta ili finansijsku korist člana udruženja;
 • daju tačne podatke i statistiku pruženih usluga na zahtev klijenta;
 • obezbede naknade za prevodioce i druge dobavljače u skladu sa ugovorom i u razumnom roku od dana dostavljanja fakture;
 • plaćaju poreze i doprinose u skladu sa primenljivim propisima;
  u potpunosti posluju u skladu sa srpskim propisima;
 • priznaju i poštuju opštu dužnost fer odnosa sa svojim sadašnjim i bivšim klijentima, članovima udruženja, ostalim učesnicima u prevodilačkoj profesiji i širom javnosti;
 • se uvek ponašaju u skladu sa dobrom praksom u prevodilačkoj delatnosti i da štite ugled i imidž UPPS i prevodilačke delatnosti;
 • se nadmeću na tržištu sa drugim članovima UPPS i ostalim učesnicima na fer i korektan način;
 • vode svoja preduzeća na finansijski odgovoran način;
 • kao glavni cilj pružaju kvalitetne prevodilačke usluge i budu nezavisni od drugih interesa;
 • rade na tome da se prevodilačka profesija pozitivno razvija i da aktivno doprinose razvoju kompetencija učesnika u prevodilačkoj profesiji;
 • poštuju zaključke arbitraže udruženja u slučaju kada postoji spor između klijenata i/ili članova.

Članovi udruženja ne smeju da:

 • nude cene koje su toliko niske da po njima ne mogu pružiti usluge u skladu sa određenim ugovorom;
 • prihvate uslove tendera i/ili ugovora koje posle nisu u mogućnosti da ispune (npr. neplaćanje predviđenih iznosa prevodiocima, putnih troškova, honorara, itd.);
 • izbegavaju plaćanje predviđenih iznosa prevodiocima, putnih troškova, honorara, itd.;
 • fakturišu iznose koje nije odobrio naručilac;
 • dozvole da nedovoljno kompetentni prevodioci pružaju usluge prevođenja pod lažnom tvrdnjom da će zadatak obaviti kompetentan prevodilac;
 • oglašavaju ili tvrde da pružaju usluge ili nivo kvaliteta usluga koje ne mogu u potpunosti da pruže;
 • svesno učestvuju u neregularnoj tenderskoj proceduri;
 • ni na koji način sputavaju fer konkurenciju;
 • se ponašaju na način koji bi doveo prevodilačku profesiju ili udruženje na loš glas;
 • neopravdano kritikuju prevode koje su radili drugi prevodioci da bi pridobili klijente, ili da neosnovano ili nekorektno javno govore o drugim članovima UPPS;
 • se ponašaju ili učestvuju u aktivnostima koje bi na bilo koji način štetile reputaciji i interesima UPPS.