UPPS želi da obuhvati najšire moguće članstvo među preduzećima koja dele njegove vrednosti. Što ima više članova, udruženje će biti u većoj mogućnosti da promoviše svoje vrednosti i standarde u Srbiji.

Ova procedura je osmišljena kao garancija da UPPS čine isključivo članovi koji zaista ispunjavaju kriterijume za članstvo. UPPS mora da bude u poziciji da garantuje za sve svoje članove tako da svim klijentima, partnerima i stranama bude jasno da član UPPS može da se smatra dobrom kompanijom najvišeg profesionalnog i etičkog integriteta.

Procedura prijave za članstvo

Da biste postali član UPPS, popunite obrazac zahteva za članstvo.

  • Pošaljite popunjeni obrazac mejlom na adresu UPPS, uz neophodne dokumente u prilogu. Slanjem zahteva potvrđujete saglasnost sa procedurom.
  • Vaša prijava će biti razmotrena na sledećem sastanku Upravnog odbora UPPS. Možda će biti potrebno da pružite dodatna objašnjenja ili dokumentaciju.
  • Upravni odbor će sastaviti preporuku i obavestiti vas o tome. Ukoliko je preporuka pozitivna, Upravni odbor će prijavu staviti na dnevni red sledeće Generalne skupštine, koja je najviše rukovodeće telo UPPS. Generalna skupština će glasati o prijavi, a vaše preduzeće biće obavešteno o ishodu glasanja.
  • Ako je glasanje pozitivno, preduzeće će dobiti status pridruženog člana. Posle godinu dana u statusu pridruženog članstva, Generalna skupština će glasati o promeni statusa u punopravno članstvo.

Pridruženo članstvo

Pridruženo članstvo daje se:

  • Novim članovima čije članstvo tek treba da bude odobreno na Generalnoj skupštini.
  • Preduzećima koja dele vrednosti UPPS i teže njegovim ciljevima, ali još uvek ne ispunjavaju neki uslov za članstvo. Ova preduzeća mogu da zadrže status pridruženog člana dok ne ispune uslove, uz odobrenje Generalne skupštine.
  • Drugim subjektima, na predlog Upravnog odbora i uz odobrenje Generalne skupštine.
  • Pridruženi članovi nemaju pravo glasanja u udruženju.
  • Pridruženi članovi su kao takvi predstavljeni na sajtu UPPS na sličan način kao punopravni članovi.
  • Pridruženi članovi mogu da koriste logotip UPPS u svojim prezentacijama i na svojim sajtovima.

Želite da postanete član?

Popunite online formular