Prevodilački standardi i osiguranje kvaliteta

Ukratko o tome šta obezbeđuju standardi uopšte i šta je evropski prevodilački standard EN15038

Jedan od ciljeva UPPS je promovisanje poštovanja međunarodno definisanih standarda.

 

Čemu služe standardi?

Prevođenje je umetnost, a ne nauka. Svaki tekst može da se prevede na drugi jezik na mnogo načina tako da svi ovi prevodi mogu da budu podjednako valjani. Ako dva prevodioca prevode isti tekst, nemoguće je da će rezultati njihovog rada biti identični. Kako onda neko ko nije stručnjak za taj jezik može da oceni kvalitet prevoda?

Uvek možete da angažujete drugog prevodioca koji će da dâ svoje mišljenje, ali u tom slučaju rizikujete da uđete u podužu diskusiju o relativnim prednostima jednog ili drugog izraza. Kvalitet je vrlo teško izmeriti.

Šta onda možete da uradite? Reč „prevod“ označava dve stvari: prevedeni tekst i proces prevođenja koji je doveo do njega. Proces prevođenja je merljiviji. Standard EN15038 definiše procese koji su neophodni za pružanje prevodilačkih usluga pouzdanog kvaliteta.

Ovaj standard obuhvata pitanja kao što su osiguranje kvaliteta i praćenje procesa. Detaljno opisuje kriterijume koje mora da ispunjava pružalac prevodilačkih usluga (PPU) u pogledu ljudskih i tehničkih resursa, upravljanja kvalitetom i projektima, ugovorni okvir i procedure pružanja usluge. (Vidi Kriterijumi u okviru EN15038 dole.)

S obzirom na to da se standard odnosi na proces prevođenja, a ne na rezultat, on ne garantuje direktno kvalitet prevodilačkog zadatka. Međutim, on garantuje da postoji detaljno razrađen i standardizovan skup procedura koji je PPU uspostavio i koji se primenjuje.

Primena takvog skupa procedura u velikoj meri smanjuje rizik od loših rezultata tako što osigurava sprovođenje provera kvaliteta. Ljudi uvek prave greške, ali prava kombinacija ljudi koji rade u skladu sa dobro osmišljenom procedurom najčešće omogućava prepoznavanje takvih grešaka i njihovo ispravljanje pre nego što bilo ko i shvati da su se one desile. Štaviše, pošto procedura uključuje evidenciju koraka i njihovu evaluaciju, to znači da će, ako se loš rezultat povremeno i desi, iz njega biti izvučene lekcije i procedure će biti izmenjene kako bi se sprečilo ponavljanje istih grešaka.

Sve ovo doprinosi mnogo većoj pouzdanosti.

Naravno, postoje razne procedure i većina preduzeća primenjuje neki tip standardizovanog procesa. EN15038 se tiče samo jednog procesa, ali taj proces je usaglašen u celoj Evropi, pa samim tim može da se posmatra kao osnova za pitanja kvaliteta u prevođenju. U nastavku je dat pregled kriterijuma u okviru ovog standarda.

Da li je meni potreban prevod koji je u skladu sa EN15038?

Odgovor zavisi od toga za šta vam je prevod potreban. Kao što možete da vidite dole, ovaj standard zahteva sistematski pristup menadžmentu u prevođenju i najmanje jednog prevodioca i jednog redaktora koji rade na tekstu. S obzirom na to da svi mi grešimo i često je veoma teško uočiti sopstvene greške, ovakav pristup obezbeđuje mnogo veći kvalitet i pouzdanost nego kada radi samo jedan prevodilac.

Zašto su nam potrebni standardi?

Kvalitet može da ima različita značenja. Da li je precizno razumevanje namere autora važnije ili manje važno od tačnog prevoda onoga što je zapravo napisao (možda nije dobro napisao tekst)? Da li bi izbor termina i fraza trebalo da bude standardizovan ili je poželjna raznovrsnost? Koliko je doslednost bitna? U pravnom tekstu, na primer, treba da se koriste uvek isti termini u svim varijantama i verzijama teksta, dok bloger ceni raznolikost da bi zabavio čitaoce. Da li je dobra, atraktivna, lirska proza važna? Ko će čitati prevod – vi sami, vaše kolege, vaši klijenti, svi koji koriste internet?

Značenje reči ‘kvalitet’ zavisi od namene prevodilačkog zadatka i od samog teksta. Potrebno je da pre svakog zadatka razmislite o tome šta vam je konkretno potrebno kako biste menadžeru prevodilačkih projekata mogli da zadate prioritete za svaki pojedinačni prevod.

Ali obratite pažnju na to da je standard kvaliteta značajan u većini slučajeva, a pogotovo kada se prevedeni tekst objavljuje ili kada se koristi u zvanične svrhe. Na ovaj način 1) potvrđujete da ste od samog početka razumeli temu, 2) ostavljate trag koji će biti razumljiv drugima koji čitaju tekst posle vas i 3) posao je urađen profesionalno, onako kako i vi i drugi očekujete u radu.

Prve dve stavke mogu lako da se previde. Brojni tekstovi napisani na bilo kom jeziku sadrže pasuse čije značenje nije dobro izraženo, ili je izraženo dvosmislenim ili složenim terminima. Iznenađujuće mali broj ljudi jasno piše. Prilično se lako prave greške u prevodu kao što su zamena sličnih termina ili pogrešno razumevanje glagolskog vremena. Pogrešno razumevanje može da ima velike posledice, a dobro organizovan tim profesionalaca je jedino rešenje koje može da garantuje da prevod prenosi tačno značenje.

Treća stavka je posebno važna za svaki tekst koji predstavlja vašu kompaniju ili organizaciju. Tu nije važno samo tačno značenje, već i stil i odgovarajuća terminologija. Pismo klijentu, ponuda ili tekst za poslovnog partnera odražavaju profesionalnost vaše organizacije. Recimo, kada je u pitanju sajt ili reklamni tekst, bitna je svaka reč, izraz i znak interpunkcije – nije lako izgraditi dobar imidž brenda, a lako ga je narušiti samo jednom omaškom. U zavisnosti od tržišta kojem se obraćate, možda će vam biti potrebna i kvalitetna lokalizacija kako tekst ne bi bio samo preveden, već i prilagođen različitom iskustvu i običajima druge ciljne grupe.

Ako je u pitanju pravni akt, ugovor ili uputstvo za upotrebu opasnih materijala ili lekova, čak i prevod usaglašen sa EN15038 može biti nedovoljan. U tom slučaju preporučuje se stručna redaktura koju radi stručnjak za datu oblast.

Dobar PPU pruža iskrene savete po ovim pitanjima u najboljem interesu klijenta i pomaže vam da pronađete optimalnu kombinaciju usluga.

Da li je meni potrebna prevodilačka agencija koja poseduje sertifikat EN15038?

Standard EN zahteva sistematski pristup, kao i drugi standardi poput ISO 9001. Mnoga prevodilačka preduzeća imaju takav pristup iako ne poseduju formalne sertifikate. UPPS se zalaže za poštovanje samih standarda, odnosno primenu pouzdanih sistema kvaliteta.

Sertifikacija se javlja u tri oblika: sertifikacija prve, druge i treće strane. Sertifikacija prve strane znači da sama agencija tvrdi da se pridržava standarda. Sertifikacija druge strane može da potiče od npr. klijenta koji ima iskustva sa agencijom. Ovaj oblik sertifikacije se retko odnosi na proces ili sistemveć se najčešće odnosi na dobijeni rezultat, pošto klijent često ima ograničen uvid u sisteme koje koristi prevodilačko preduzeće.

Sertifikacija treće strane potiče od agencije za sertifikaciju. Takve agencije pružaju nezavisno mišljenje stavljajući svoju reputaciju iza sertifikata. Za potrebe sertifikacije, agencije sprovode detaljnu kontrolu sistema i procedura koje primenjuje prevodilačko preduzeće, nakon čega slede godišnje nadzorne provere. Postoji mnogo kompanija koje vrše sertifikaciju, a kvalitet sertifikata je jednak kvalitetu pristupa kompanije – neke su mnogo zahtevnije od drugih. Velika, međunarodno priznata kompanija koja bi mogla da izgubi reputaciju zbog aljkave provere je dobar znak, mada ne predstavlja garanciju sama po sebi.

Kako možete da budete sigurni da se zaista sprovodi ono što sertifikat potvrđuje? Kako da znate da li neko preduzeće svakodnevno primenjuje sistem upravljanja kvalitetom posle sertifikacije?

Članovi UPPS imaju obavezu da u praksi primenjuju sistem upravljanja kvalitetom, kao i da primenjuju najviše profesionalne i etičke standarde u svom radu. Od ključnog je interesa za svakog člana da čuva ugled udruženja.

Na sajtu ATA, Američkog prevodilačkog udruženja, nalazi se dobar vodič za nabavku prevodilačkih usluga: http://www.atanet.org/publications/Getting_it_right.pdf.
Sledi citat njihovog zaključka:
“Postoje stotine načina na koji prevodilački projekat može da krene naopako: suludi rokovi, dvosmislenost u izvornom tekstu nad kojom se prevodilac ne zapita, pogrešna upotreba automatskog prevoda, nedostatak lekture izvornog govornika, blaženo neznanje preterano samouverenog prevodioca koji radi izolovano od svega, loša koordinacija velikih projekata, loš jeftin honorarni prevodilac, loš skup honorarni prevodilac, loša jeftina prevodilačka agencija, loša skupa prevodilačka agencija, nedostatak informacija od klijenta, i tako u nedogled.”

Kriterijumi u okviru standarda EN15038

Bilo da PPU angažuje stalno osoblje ili honorarnog prevodioca za obavljanje prevodilačkog zadatka, on mora da preuzme odgovornost za kvalitet rezultata. To znači da PPU mora da ima sistematski pristup svojim ljudskim i tehničkim resursima, kao i sistemima upravljanja projektima i kvalitetom.

Ljudski resursi

PPU mora da poseduje jasno uspostavljenu proceduru za izbor adekvatno obučenih prevodilaca za bilo koji zadatak. Prevodioci i redaktori moraju da poseduju prevodilačke, jezičke i stručne kompetencije na izvornom i ciljnom jeziku, istraživačke sposobnosti i svest o kulturama. Pored toga, moraju da budu kompetentni i za primenu tehničkih resursa koji se koriste. Stručni redaktori moraju da poseduju stručno znanje o temi na ciljnom jeziku.

Ove veštine se dokazuju odgovarajućom kombinacijom akademskih kvalifikacija i iskustva, a održavaju se kroz obuke ili iskustvo.

Tehnički resursi

PPU mora da poseduje odgovarajuću opremu koja može da garantuje adekvatno i poverljivo obavljanje zadatka, čuvanje i arhiviranje dokumenata i podataka, kao i evidenciju procesa. To podrazumeva odgovarajuće informacione i komunikacione resurse, i u pogledu hardvera i u pogledu softvera. Za mnoge klijente to uključuje i sposobnost da se generišu pouzdane prevodilačke memorije.

Upravljanje projektima i kvalitetom

PPU mora da ima uspostavljen sistem upravljanja projektima. To obuhvata procedure za obradu upita, pravljenje ponuda, ugovaranje, angažovanje prevodilaca, lektora i jezičkih i stručnih redaktora, praćenje doslednosti, praćenje rokova, komunikacija sa klijentom i dobavljačima, odobravanje isporuke, naknadne provere i odgovor na žalbe, fakturisanje i knjigovodstvena obrada. Tokom čitavog procesa vodi se evidencija koja obezbeđuje potpuno praćenje svakog koraka, kao i odgovornosti.

Takođe mora da postoji dokumentovan sistem upravljanja kvalitetom koji između ostalog sadrži jasno definisane ciljeve i procese za praćenje kvaliteta usluga, korekcije posle isporuke i preduzimanje korektivnih mera, kao i za upravljanje informacijama i materijalom koji se dobije od klijenta.

Odnosi sa klijentima

PPU mora da ima dokumentovane procedure uspostavljene radi: obrade i analize upita, utvrđivanja izvodljivosti projekta i dostupnosti resursa; pripremanja ponuda sa svim potrebnim elementima – cenom, rokovima i dr.; postizanja eksplicitnog dogovora u pogledu pitanja kao što su autorska prava, pravna odgovornost, poverljivost, rešavanje sporova, osiguranje kvaliteta, itd.; upravljanje informacijama klijenta; fakturisanje i knjigovodstvena obrada; arhiviranje, praćenje procesa, dodatne analize i procena zadovoljstva klijenata.

Prevodilački zadatak

PPU priprema dokumente za prevođenje, uključujući tehničku i pretprevodilačku obradu. To može da podrazumeva skeniranje ili konvertovanje, u skladu sa dogovorom sa klijentom, pripremu dokumenata ili segmentiranje teksta za prevođenje uz pomoć CAT alatki, itd. Takođe, svi specifični lingvistički zahtevi se evidentiraju, kao što su klijentov stilski vodič, upotreba baza termina ili prevodilačkih memorija, prilagođavanje za ciljnu grupu, kreiranje ili ažuriranje glosara ili prevodilačkih memorija.

Pri prevođenju, prevodilac vodi računa o nekoliko aspekata: terminologija i doslednost terminologije, gramatika, leksičko jedinstvo i frazeologija, stil, lokalne i regionalne konvencije, formatiranje, ciljna grupa i namena prevoda. Kada završi sa poslom, prevodilac proverava svoj rad i po potrebi unosi korekcije.

U okviru EN15038, PPU mora da angažuje osobu za jezičku redakturu prevoda i unošenje korekcija po potrebi u pogledu doslednosti terminologije, registra i stila.

Stručna redaktura i lektura nisu obavezni prema standardu EN, ali mogu da se obave u dogovoru sa klijentom. Isto važi i za usluge dodatne vrednosti, kao što su formatiranje, prilagođavanje teksta nameni, ažuriranje, lokalizacija, kreiranje terminološke baze i upravljanje ovom bazom, povezivanje izvornog i ciljnog teksta radi pravljenja objedinjene memorije, redakcija, titlovanje, itd.

Definicije termina

 • prevodilac – osoba koja prevodi
 • pružalac prevodilačkih usluga (PPU) – osoba ili organizacija koja pruža prevodilačke usluge
 • prevoditi – preneti informacije sa izvornog jezika na ciljni jezik u pisanom obliku
 • ciljni tekst – rezultat prevodilačkog procesa na ciljnom jeziku
 • ciljni jezik – jezik na koji se prenosi izvorni tekst
 • izvorni tekst – tekst koji treba da se prevede
 • izvorni jezik – jezik na kom je napisan izvorni tekst
 • jezička redaktura – kontrola prevoda u pogledu adekvatnosti za dogovorenu namenu, uključujući poređenje izvornog teksta sa ciljnim tekstom, uz preporučivanje korektivnih mera. Jezički redaktor mora da bude kompetentni prevodilac.
 • stručna redaktura – kontrola ciljnog teksta u pogledu adekvatnosti za dogovorenu namenu i u pogledu poštovanja konvencija u domenu kom pripada, uz preporučivanje korektivnih mera. Redaktor ne mora da razume izvorni jezik.
 • registar – skup odlika karakterističnih za određenu vrstu teksta ili govora
 • lektura – provera teksta pre objavljivanja
 • žargon – lingvističke, kulturne, tehničke i geografske konvencije ciljnih korisnika
 • usmeno prevođenje – prenošenje izgovorenih informacija sa izvornog jezika na ciljni jezik u verbalnom obliku
 • dokument – informacije i medij na kom se nalaze (ISO 9000:2000)
 • kompetentnost – demonstrirana sposobnost za primenu znanja i veština (ISO 9000:2000)
 • usluge dodatne vrednosti – usluge koje mogu da se pruže pored prevodilačkih usluga